Disclaimer

Soa test zonder wachttijd

Uitslag
volgende werkdag bekend

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.stadskliniek.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
StadsKliniek streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat StadsKliniek niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. StadsKliniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen StadsKliniek en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
StadsKliniek garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met StadsKliniek te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. StadsKliniek heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. StadsKliniek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van StadsKliniek zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat StadsKliniek daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

E-mail: info@stadskliniek.nl
Telefoon: 085 065 7672

StadsKliniek Amsterdam

De Cuserstraat 93
1081CN Amsterdam

StadsKliniek Rotterdam

Lichtenauerlaan 102-120
(Regus gebouw, 5de verdieping)
3062 ME Rotterdam

StadsKliniek Den Haag

Parkstraat 83
(Haagsche Hof gebouw, 2de verdieping)
2514 JG Den Haag

StadsKliniek Utrecht

Parkstraat 38
3581 PL Utrecht

StadsKliniek Eindhoven

Fellenoord 130
(Regus gebouw, 3de verdieping)
5611 ZB Eindhoven

StadsKliniek Breda

Ceresstraat 1
(Regus gebouw, 1de verdieping)
4811 CA Breda

Hoe werkt een Soa test bij onze kliniek?

Een soa test geschiedt bij onze kliniek op een eenvoudige manier. Tijdens jouw vertrouwelijkegesprek met onze soaspecialist wordt bepaalt welke soa test gedaan moet worden. Dit is afhankelijk van het risico dat je gelopen hebt, hoe en met wie je onbeschermd sekscontact hebt gehad (met een vrouw, een man of beiden).

De soa  gonorroe en chlamydia worden bij mannen door middel van een urinetest vastgesteld. Bij vrouwen gebeurt dit met een wattenstokje dat je zelf kunt gebruiken om vocht uit de vagina af te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om dit door onze arts te laten doen. De urine en het vocht worden in het lab onderzocht om de uitslag binnen 1 werkdag te bepalen en bekend te maken.

De soa testen op syfilis, hiv en hepatitis worden uitgevoerd via bloedonderzoek. Dit betekent dat er bloed wordt afgenomen voor labonderzoek waarna de uitslag binnen 1 werkdag vastgesteld wordt.

Privacyverklaring

Soa test zonder wachttijd

Uitslag
volgende werkdag bekend

Privacy verklaring

StadsKliniek hecht grote waarde aan jouw privacy. Desondanks zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van onze dienst- en zorgverlening. In deze privacyverklaring kun je nalezen om welke gegevens het gaat en hoe wij daarmee omgaan.

Gegevensverwerking

StadsKliniek bewaart en verwerkt alleen gegevens die jij ons rechtstreeks hebt opgegeven en die noodzakelijk zijn voor goede zorgverlening. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen deze gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is op basis van het opslagdoel. StadsKliniek houdt jouw gegevens met alle mogelijke middelen en maatregelen veilig voor inzage van onbevoegden. Indien er toch iets mis is gegaan met je gegevens dan wordt je daarover geïnformeerd.
Hieronder kun je nalezen wanneer wij welke gegevens van je vragen.

Wanneer je een afspraak bij ons wilt plannen vragen wij minimaal naar het volgende:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en/of emailadres

Wanneer je daadwerkelijk op het spreekuur bent kunnen wij ook vragen naar:

 • Gezondheidsklachten en –zorgen
 • Seksueel (risico)gedrag en sekspartner(s)
 • Geboorteland en afkomst
 • Medische voorgeschiedenis
 • Medicijngebruik
 • Overige medisch relevante gegevens

Deze informatie is van belang om jou een gefundeerd medisch advies te kunnen bieden.

Wanneer het nodig is om contact op te nemen met een andere behandelaar, bijvoorbeeld voor overleg, terugkoppeling, het opvragen van gegevens of voor verwijzing, wordt dit eerst met jou besproken. Hiervoor vragen wij mogelijk ook naar:

 • BSN
 • Contactgegevens van je huisarts en/of specialist

Meldingsplicht

Bepaalde infectieziekten zijn wettelijk meldingsplichtig. In onze praktijk gaat het met name om hepatitis B en C. Dit betekent dat wij als zorgverlener iedere nieuwe besmettelijke hepatitis moeten melden bij de lokale GGD in het belang van de publieke gezondheid. Wanneer wij hieraan niet voldoen zij wij strafbaar. Meer informatie over meldingsplichtige infectieziekten inclusief een volledig overzicht vind je bij de Rijksoverheid.

Bewaartermijn medisch dossier

StadsKliniek is wettelijk verplicht om jouw medisch dossier tot minimaal 15 jaar na het laatste contactmoment te bewaren. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om het dossier langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer de gegevens van belang zijn voor familie of wanneer de gegevens nodig zijn voor verweer in een procedure. Dit zal in onze praktijk nauwelijks voorkomen.

Inzage, correctie en verwijdering van medisch dossier

Je hebt altijd recht op inzage van je medisch dossier. Ook kun je verzoeken om gegevens te corrigeren. Het is niet mogelijk om de beroepsmatige interpretatie van de zorgverlener uit je dossier te laten verwijderen op basis van een meningsverschil. Je kunt wel verzoeken om het dossier aan te laten vullen met een aantekening. Je mag ook verzoeken om je medische gegevens te laten verwijderen. Alleen wanneer er een zwaarwegend belang voor derden is kan dit worden geweigerd. Je kunt je schriftelijk verzoek, voorzien van handtekening, indienen via info@stadskliniek.nl of bij een van onze klinieken langsbrengen.

Intrekken toestemming

Je kunt de toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek voorzien van handtekening, indienen via info@stadskliniek.nl of bij een van onze klinieken langsbrengen. Bedenk je wel dat wij hierdoor mogelijk geen goede dienst of zorg meer kunnen verlenen.

Klacht over privacyschending

Wanneer je niet tevreden bent over ons privacybeleid of de uitvoering daarvan, willen wij dat het liefste direct van jou horen. StadsKliniek heeft een eigen klachtenprocedure. Meer informatie daarover kun je vinden op onze klachtenpagina. Je hebt ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent verwerking van jouw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.


 

De rechten en plichten omtrent medische dossiervoering en verwerking van persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer gedetailleerde informatie hierover verwijzen wij je naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Rijksoverheid

E-mail: info@stadskliniek.nl

Telefoon: 085 065 7672

StadsKliniek Amsterdam

De Cuserstraat 93

1081CN Amsterdam

StadsKliniek Rotterdam

Lichtenauerlaan 102-120

(Regus gebouw, 5de verdieping)

3062 ME Rotterdam

StadsKliniek Den Haag

Parkstraat 83

(Haagsche Hof gebouw, 2de verdieping)

2514 JG Den Haag

StadsKliniek Utrecht

Parkstraat 38

3581 PL Utrecht

StadsKliniek Eindhoven

Fellenoord 130

(Regus gebouw, 3de verdieping)

5611 ZB Eindhoven

StadsKliniek Breda

Ceresstraat 1

(Regus gebouw, 1de verdieping)

4811 CA Breda

Hoe werkt een Soa test bij onze kliniek?

Een soa test geschiedt bij onze kliniek op een eenvoudige manier. Tijdens jouw vertrouwelijkegesprek met onze soaspecialist wordt bepaalt welke soa test gedaan moet worden. Dit is afhankelijk van het risico dat je gelopen hebt, hoe en met wie je onbeschermd sekscontact hebt gehad (met een vrouw, een man of beiden).

De soa  gonorroe en chlamydia worden bij mannen door middel van een urinetest vastgesteld. Bij vrouwen gebeurt dit met een wattenstokje dat je zelf kunt gebruiken om vocht uit de vagina af te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om dit door onze arts te laten doen. De urine en het vocht worden in het lab onderzocht om de uitslag binnen 1 werkdag te bepalen en bekend te maken.

De soa testen op syfilis, hiv en hepatitis worden uitgevoerd via bloedonderzoek. Dit betekent dat er bloed wordt afgenomen voor labonderzoek waarna de uitslag binnen 1 werkdag vastgesteld wordt.