Privacy verklaring

Privacy verklaring

StadsKliniek hecht grote waarde aan jouw privacy. Desondanks zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van onze dienst- en zorgverlening. In deze privacyverklaring kun je nalezen om welke gegevens het gaat en hoe wij daarmee omgaan.

Gegevensverwerking

StadsKliniek bewaart en verwerkt alleen gegevens die jij ons rechtstreeks hebt opgegeven en die noodzakelijk zijn voor goede zorgverlening. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen deze gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is op basis van het opslagdoel. StadsKliniek houdt jouw gegevens met alle mogelijke middelen en maatregelen veilig voor inzage van onbevoegden. Indien er toch iets mis is gegaan met je gegevens dan wordt je daarover geïnformeerd.
Hieronder kun je nalezen wanneer wij welke gegevens van je vragen.

Wanneer je een afspraak bij ons wilt plannen vragen wij minimaal naar het volgende:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en/of emailadres

Wanneer je daadwerkelijk op het spreekuur bent kunnen wij ook vragen naar:

 • Gezondheidsklachten en –zorgen
 • Seksueel (risico)gedrag en sekspartner(s)
 • Geboorteland en afkomst
 • Medische voorgeschiedenis
 • Medicijngebruik
 • Overige medisch relevante gegevens

Deze informatie is van belang om jou een gefundeerd medisch advies te kunnen bieden.

Wanneer het nodig is om contact op te nemen met een andere behandelaar, bijvoorbeeld voor overleg, terugkoppeling, het opvragen van gegevens of voor verwijzing, wordt dit eerst met jou besproken. Hiervoor vragen wij mogelijk ook naar:

 • BSN
 • Contactgegevens van je huisarts en/of specialist

Meldingsplicht

Bepaalde infectieziekten zijn wettelijk meldingsplichtig. In onze praktijk gaat het met name om hepatitis B en C. Dit betekent dat wij als zorgverlener iedere nieuwe besmettelijke hepatitis moeten melden bij de lokale GGD in het belang van de publieke gezondheid. Wanneer wij hieraan niet voldoen zij wij strafbaar. Meer informatie over meldingsplichtige infectieziekten inclusief een volledig overzicht vind je bij de Rijksoverheid.

Bewaartermijn medisch dossier

StadsKliniek is wettelijk verplicht om jouw medisch dossier tot minimaal 15 jaar na het laatste contactmoment te bewaren. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om het dossier langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer de gegevens van belang zijn voor familie of wanneer de gegevens nodig zijn voor verweer in een procedure. Dit zal in onze praktijk nauwelijks voorkomen.

Inzage, correctie en verwijdering van medisch dossier

Je hebt altijd recht op inzage van je medisch dossier. Ook kun je verzoeken om gegevens te corrigeren. Het is niet mogelijk om de beroepsmatige interpretatie van de zorgverlener uit je dossier te laten verwijderen op basis van een meningsverschil. Je kunt wel verzoeken om het dossier aan te laten vullen met een aantekening. Je mag ook verzoeken om je medische gegevens te laten verwijderen. Alleen wanneer er een zwaarwegend belang voor derden is kan dit worden geweigerd. Je kunt je schriftelijk verzoek, voorzien van handtekening, indienen via info@stadskliniek.nl of bij een van onze klinieken langsbrengen.

Intrekken toestemming

Je kunt de toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek voorzien van handtekening, indienen via info@stadskliniek.nl of bij een van onze klinieken langsbrengen. Bedenk je wel dat wij hierdoor mogelijk geen goede dienst of zorg meer kunnen verlenen.

Klacht over privacyschending

Wanneer je niet tevreden bent over ons privacybeleid of de uitvoering daarvan, willen wij dat het liefste direct van jou horen. StadsKliniek heeft een eigen klachtenprocedure. Meer informatie daarover kun je vinden op onze klachtenpagina. Je hebt ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent verwerking van jouw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.


 

De rechten en plichten omtrent medische dossiervoering en verwerking van persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer gedetailleerde informatie hierover verwijzen wij je naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Rijksoverheid